Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków, które pojawiają się z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niemożnością samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • Niepełnosprawnemu dziecku,
  • Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • Osobie, która ukończyła 75 lat,
  • Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

Przyznanie świadczenia następuje na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Wniosek ten kieruje się do urzędu gminy lub miasta( właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). Wniosek taki powinien zawierać zaświadczenie o dochodzie każdego członka rodziny, informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne oraz o należnym podatku. Ponadto nowelizacją został wprowadzony zapis dotyczący innych koniecznych zaświadczeń. Od 1 stycznia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego jest ustalane na czas nieokreślony (chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu jest wydane na czas określony.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer